Chuan Niu Xi

Chuan Niu Xi (Radix Cyathula)
Properties: bitter, sour, neutral
Channels: Liver, Kidney
Key Characteristics: Invigorates the blood. More moving than Huai Niu Xi.

Description

Chuan Niu Xi (Radix Cyathula)
Properties: bitter, sour, neutral
Channels: Liver, Kidney
Key Characteristics: Invigorates the blood. More moving than Huai Niu Xi.