Granule Formula Template: Di Huang Yin Zi**

Description

Missing Fu Zi + Shi Hu