Raw Formula Template: Dang Gui Sheng Jiang Yang Rou Tang*