Raw Formula Template: Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang