Raw Formula Template: Ma Huang Xing Ren Yi Yi Gan Cao Tang*