Raw Formula Template: Zhu Ling Tang*

Description

*Formula is missing Hua Shi